ŞAHKULU SULTAN İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

Arşiv Belgeleri

BOA, C.EV, 352/17896.

BOA, EV.MH, 1019/2.

BOA, EV.MH, 1989/57.

BOA, EV.MH, 640/115.

BOA, EV.MH, 640/121.

BOA, EV.MKT, 13/9.

BOA, EV.MKT, 173/53.

BOA, EV.MKT, 246/86.

BOA, EV.MKT, 3477/19.

BOA, EV.MKT, 793/124.

BOA, EV.MKT.CHT, 521/51.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/77.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/91.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/92.

BOA, EV.MKT.CHT, 680/93.

BOA, EV.MKT.CHT, 682/39.

BOA, EV.MKT.CHT, 717/57.

BOA, EV.MKT.CHT, 741/80.

BOA, HAT, 293/17453.

BOA, HAT, 500/24493.

BOA, MAD, 9731, s. 407.

İMEM, 571/45.

İMEM, 774/150.

İMEM, 801/237.

TİTE, Kutu nr. 44, Belge nr. 129.

TİTE, Kutu nr.56, Belge nr.12.

TİTE, Kutu nr.57, Belge nr.136.

TİTE, Kutu nr.63, Belge nr.151.

TİTE, Kutu nr.64, Belge nr.221.

VGMA, 4623/102.

VGMA, 4623/183.

VGMA, Defter nr. 144, s.172.

VGMA, Defter nr. 298, s.35.

VGMA, Defter nr. 385-1, s.146.

VGMA, Defter nr. 876, s.63.

VGMA, Defter nr. 897, s.321.

VGMA, Defter nr. 961, s.56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak Eserler ve Araştırmalar

 

Ahmed Cemaleddin Efendi. (1328). Bektaşî Sırrı Nâm Risâleye Müdâfaa. Dersaâdet.

Ahmed Cevdet Paşa. (1309). Tarih-i Cevdet. C. XII. Dersaâdet

Ahmed Lütfi Efendi. (1290). Tarih-i Lütfi. C. I. İstanbul.

Ahmed Rıfkı. (1325). Bektaşî Sırrı. C. II. Dersaâdet.

BIRGE, John Kingsley. (1937). The Bektashi Order of Dervishes. Londra.

EROL, Mehmet. (2003). “Azbî Baba ve Divanı”. Türkbilig, S. 6., s.73.

EROL, Mehmet. (2003). “Şahkulu Sultan Bektaşî Tekkesi Şeyhi Azbî Baba ve

Tarikat Anlayışı”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 27. s. 1.

Esad Efendi. (1243). Üss-i Zafer. İstanbul.

GATNETT, Lucy M. J., (1912). Mysticism and Magic in Turkey. New York.

HASKAN, M. Mermi. (2001). Yüzyıllar Boyunca Üsküdar. C. I. İstanbul.

İbrahim Hâs. (2002). Menâkıb-Nâme-i Hasan Ünsî. Haz: M. Tatçı. Ankara.

İshak Efendi. (1291). Kâşifü’l-Esrâr ve Dâfi’ü’l-Eşrâr. İstanbul.

KOCA, Şevki. (2005). Bektaşilik ve Bektaşi Dergâhları. İstanbul.

KOCADAĞ, Burhan. (1998). Şahkulu Sultan Dergâhı ve İstanbul Tekkeleri. İstanbul.

Kolağası Mehmed Râif. (1314). Mir’at-ı İstanbul. İstanbul.

KÜÇÜK, Hülya. (2003). Kurtuluş Savaşında Bektaşiler. İstanbul.

NOYAN, Bedri. (2002). Bütün Yönleriyle Bektâşilik ve Alevîlik. C. V-VI. Ankara.

ŞEHSUVAROĞLU, Bedri N. (1966). “Göztepe’nin Tarihçesi”. Tarih Konuşuyor, S. 28. s.2343-2345.

TANMAN, M. Baha. (1994). “Şahkulu Sultan Tekkesi”. DBİA, C. VII, İstanbul.

TANMAN, M. Baha. (2012). “Şahkulu Sultan Tekkesi”. DİA, C. XXXVIII, İstanbul, s. 286.

VATİN, Nicolas; ZARCONE, Thierry. (2005). “Merdivenköy Bektaşî Tekkesi-I”. Çev: Ali Aktaş-Didem Çankaya. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 33, s.413.

YÜKSEL, Müfid. (2002). Bektâşîlik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, İstanbul.